Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Giaiquyettranhchapdatdaikhikhongcosodo 0410092016 1589358838

Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Trong khái niệm này chúng ta cần lưu ý: đối tượng của tranh chấp đất đai không phải là […]